definierar en liten (tids)sträcka, vilken i enlighet med t4 består av ett oändligt antal p ((tid)punkter). En sträcka i vilken p(Îdp) inte kan skiljas från p’(Îdp), vilket ekvivalent betyder att t|p inte kan skiljas från t’|p’. Alltså, för, eller i tillräckligt korta tidsintervall kan t|p inte skiljas från t’|p’, vilket om tt’ definierar en kontradiktion. Utan t måste följaktligen, för att denna kontradiktion ska uteslutas, gälla/råda under åtminstone dp, för att sedan skifta/förändras/transformeras (diskret ”hoppa”) till (att vara) t’(t).

 

Men matematiken är alltså kontradiktorisk, vilket om (den faktiska) världen inte är kontradiktorisk, betyder att detta matematiska inte behöver gälla i världen. Utan följaktligen kontinuerlig förändring kan råda i världen. Även om det principiellt inte behöver skilja så väldigt mycket: För det första eftersom dp-förändringar är minsta förändringar (dp=min[d(p,p’)]), alltså per definition oerhört små, om än inte oändligt (infinitesmalt) små, som vid matematisk kontinuerlig förändring. Och för det andra eftersom förändringar, om de så är diskreta eller kontinuerliga, intuitivt måste vara något.

 

Matematiskt kan en minsta (positiv) diskret t förändring definieras: t+dt. Med denna definition blir det tydligt att matematik fungerar dåligt för t. För t förändras intuitivt inte på detta sätt, ”dt” läggs inte till, eller dras ifrån t, utan t transformeras per se, amorft, organiskt, endogent. Även om det underliggande intuitivt mycket väl kan handla om ”hoppande” partiklar. Det ”ser” ju inte t(/M), t(/M) ”ser” endast de ”organiska” t.

 

Mer konkret, ser M kanske degen ”kontinuerligt” jäsa, eller ballongen blåsas upp. Exempel på diskret förändring är ett t vilket hoppar från analys av åns förorening till kvällens middag.

 

 

Up

 

Givet KT, så gäller sålunda (fundamentalt) Ip för varje x(=t):

 

x=x.

 

Läggs ett x till x, definieras, givet Ip:

 

x+x2=x+x2.

 

Läggs ytterligare ett x till, definieras:

 

x+x2+x3=x+x2+x3:

.

.

x+x2+x3+..+xn=x+x2+x3+..+xn:

 

{x}={x}.

 

Givet detta definieras att x’={x}, eller med bytt distinktionstecken:

 

x={x’}; {x’}={x’}:

 

Ip) x=x; {x’}={x’}.

 

x’ definierar rättfram x egenskaper/(bestånds)delar/beskaffenhet(s delar)/omständigheter, etcetera. Och Ip definierar sålunda att x är x om x alla egenskaper är x egenskaper. x består simpliciter av sina beståndsdelar, varken fler eller färre.*

 

Två olika fenomen: x och y, med identiska egenskaper antas:

 

x={x’}, y={x’}; x≠y.

 

Vilket strider mot Ip. Utan x och y är sålunda i enlighet med Ip ett och detsamma x:

 

Up) x=[unikt x].

 

Givet Up, följer direkt att Ip och Kp gäller i Up-mening:

 

Ip) x=x; Up.    

 

Kp) xx’; Up.     

 

I det vidare refereras primärt till Up, eftersom Ip och Kp sålunda underordnat gäller givet Up.

 

Up kan särskilt visas vara intuitiv för punkter (p), alltså icke-utsträckta positioner:   

 

Om p inte är identiskt med p’: pp’, så existerar p och p’ i olika positioner, de är olika positioner:

 

p+p’; p’p.   

 

Om p’ givet detta antas vara identiskt med p: p’=p, alltså p’ antas definiera samma position som p, så definieras:

 

p+p; p’=p.

 

Givet att p och p definierar samma position, så gäller intuitivt simpliciter att:   

 

p+p=p.

 

I enlighet med Up.

 

Det är intuitivt kontradiktoriskt att anta att samma position är två olika positioner, till exempel att:

 

p+p=p+p’; p’p.

 

Utan intuitivt gäller att:

 

p+p=p+p.      

 

Och vidare då att:

 

p+p=p.

 

Och detta gäller generellt, för alla x, givet Up, se vidare nästa avsnitt.

 

__________

* Om x består av, är mer/fler än sina delar, så definieras holism, vilken på egenskapsnivå rättfram definieras: x’>x’, eller x’=x’+q (ett begrepp för q är qualia), eller dess motsats, vad det nu ska kallas, meridioism kanske: x’<x’, eller x’=x’-q’. Givetvis i strid mot Ip. Och alltså irrationella definitioner.

 

 

Up’, Inp och Fp

 

På Up (Unicitetsprincipen) följer direkt Unifieringsprincipen:

 

Up’) ¦(x)=x.

 

Up’ är en analytisk princip, vilken för tillbaka till Up, det fundamentala, det unika x, om det analytiskt så att säga har fört i väg. x inte längre är unikt, utan såsom det då är definierat, är en funktion (¦) av x (en mängd av x).

 

Up är analytiskt för sträng, den tillåter endast ”x”, alltså inte ens x=x; en förbjuden dubblering av x, på ömse sidor om ”=” (x är ju unikt), varför en Intensionsprincip, eller substitutionsprincip, behövs av analytiska skäl:

 

Inp) x=x’; [intensionen x]=[intensionen x’].

 

Eller mer rigoröst, så bortses helt enkelt ifrån särskiljande egenskaper, vilket kan definieras:

 

Inp) X=X’; {x}-({x’}-{x})={x’}-({x}-{x’}); xÎX, x’ÎX’.

 

Särskilt position är något som analytiskt ofta abstraheras bort, såsom i exemplet ovan med x=x, vilket intensionalt (i strid mot Up) definierar samma x i olika positioner, x vilka också kan ges olika namn, närmast höger- och vänster-x. Namn, vilka följaktligen måste bortses ifrån för identitet, precis som i det klassiska fallet med Morgonstjärnan och Aftonstjärnan, olika namn vilka sålunda måste bortses ifrån för att det identiskt ska vara frågan om Venus.

 

Analys handlar många gånger just om att se igenom namn, begrepp, att se att det underliggande faktiskt handlar om identiska fenomen/ting, inte olika, såsom då till exempel i fallet med Morgonstjärnan och Aftonstjärnan, begrepp för vilka (ex ante) evident gäller:

 

MorgonstjärnanAftonstjärnan.

 

Ett förhållande vilket efter analys (ex post), givet Inp (strikt i enlighet med Up kan inget av detta definieras, utan Inp måste alltså antas för analytisk möjlighet), kan komma fram till följande slutsats:

 

Morgonstjärnan=Aftonstjärnan; Aftonstjärnan=Venus, Morgonstjärnan=Venus.

 

När det handlar om att bortse från position (i ”rummet”), för i övrigt identiska x måste det göras med stor diskretion, eftersom det trots allt, i grunden, handlar om olika ting, i enlighet med Up. Detta är matematiskt särskilt viktigt, vilket kommer att återkommas till. Men, för att säga något om detta redan nu, så är det till exempel evident att 1+1=1, givet Up. Och följaktligen måste 1+1=2 definieras, i strid mot Up. Så länge 1:or äger samma intensionalitet unifieras de till 1, givet Up. I enlighet med Up är den korrekta definitionen: 1+1’=2, i meningen att 1’=icke-1 är en annan ”etta”, kanske i en annan position än 1 (endast med olika namn, är det fortsatt frågan om samma unika 1:a: 1+1’=1; 1’=1). Men att hålla reda på alla olika 1:or på det sättet omöjliggör praktisk matematik, och det görs heller inte. Utan i den matematiska världen tillåts matematiska ting/definitioner, till exempel mängder eller antal, tal, vara olika trots att de är identiska (1+1=1+1 matematiskt, medan då 1+1=1 i enlighet med Up, för att fortsätta med redan begagnat exempel). Matematiken kan följaktligen konstateras vara kontradiktorisk, stå i strid mot Up(/Ip). Varför den (givet Up som den grundläggande sanningen) måste användas med stort omdöme, att förkasta matematiken är inget alternativ, eftersom den är praktisk, se vidare det kommande.

 

Om x när namn, position, dimension (x och x’ kan existera i olika dimensioner, men i övrigt vara identiska, även existera i samma position) bortsetts ifrån, fortsatt inte är identiska, utan det fortsatt finns särskiljande egenskaper, så måste förstås också dessa särskiljande egenskaper abstraheras bort, för att x=x’ (rationellt) ska kunna definieras. Ett exempel är vikten hos en människa. I det fallet måste evident massor av egenskaper abstraheras bort innan endast vikten återstår hos människan ifråga.

 

En analys, vilken för(t) bortom den analytiska (existentiella) Up-grundnivån, på vilken alltså Alla x är unika, är således kontradiktorisk, givet Up. Vilket betyder att förnuftet, eller det rationella, har att träda in och avgöra vad