Grunden

 

Ip(/Kp) och primära t

 

Följande definieras:

 

M=Medvetande.

 

M’=Icke-M.

 

Följande ekvivalenser gäller givet detta:

 

M’ existerar « M är icke-allomfattande.

 

M’ existerar inte « M är allomfattande.

 

Om M är allomfattande, så existerar alltså inte M’, utan endast något internt(/subjektivt). Om M däremot inte är allomfattande, så existerar sålunda M’, eller något externt(/objektivt), relativt M.

 

Intuitivt gäller att M’ existerar. Att simpliciter anta det är dock ad hoc och mindre seriöst, eftersom det allmänt fortsatt är möjligt att M är allomfattande. Dessutom är ett blotta antagande av M’ alldeles för allmänt, för att kunna föra en analys framåt. Det säger i princip ingenting om vad M’ mer specifikt är för något. Det definierar endast att M’ är något, men vad? Ytterligare antaganden är nödvändiga, för att komma vidare. Varför det är bättre att ta en början, en grund, i något annat mer specifikt antagande. Vilket då ställer frågan vilket?

 

M erfar/upplever: tÎM, det är givet, till exempel t=[fisketur på sjö mot bakgrund av berg med snö på topparna]. M antingen erfar/tänker detta, eller så inte: 

 

Ip) t=t.

 

Ip’) t≠t.

 

Något tredje alternativ finns rationellt inte, se vidare nedan.

 

Ip definierar att t är t, tanken är tanken, det vilket tänks/erfars är det vilket tänks/erfars/reflekteras över. Det vilket M (särskilt människan) så att säga har i huvudet, tänker på/känner, är det vilket människan har i huvudet, tänker/känner. Ip’ definierar motsatsen, alltså att t inte är t, utan följdenligt något annat t:

 

Ip’) t=t’; t’=icke-t.

 

t’ inkluderar allmänt möjligheten att t’ ingenting är. Det kan konstateras att t, det M tänker, alltid föreligger, så Ip’ kan mer uttryckligt definieras:

 

Ip’) t=t+t’

 

Med tolkningen att M (primärt) tänker t, men egentligen borde tänka t’, för att tänka rätt. Vilket implicerar att det finns någon sanning, vilket för in begreppet korrespondens, särskilt i följande mening:

 

t kan korrespondera mot xÎM’.

 

t vilka korresponderar mot sanna tÎM, kan också definieras. Men det rör då rent tänkt/teoretisk/abstrakt kunskap. Enkelt uttryckt handlar det om att definiera rätt givet de definitioner som görs. Sådan korrespondens är viktig på sitt sätt, men den handlar dock endast om tänkande, eventuell korrespondens gentemot x är av fundamentalt annan art.

 

Givet möjligheten av korrespondens gentemot x, kan M följdenligt tänka t rörande x, men M borde tänka t’ för att korrespondensmässigt tänka sant rörande x, vilket då Ip’ definierar.

 

t’ behöver intuitivt inte alltid vara förhanden för M, utan kan vara dolt:

 

Ip’) t=t(+t’).

 

Där parentesen då definierar att t’ är dolt för M. Att sanningen är dold för M.

 

Det finns något intuitivt i detta. Men det strider evident mot identitetsprincipen (Ip). Och detta särskilt om t’ skulle vara dolt för M, förutsatt att (+t’) är något. Om t’ inte är dolt för M, så kan ett komplext t definieras:

 

t*=t+t’.

 

Vilket inte strider mot Ip, även om det ställer frågan om M kan tänka flera olika t samtidigt?

 

Hursomhelst påbjuder detta ytterligare analys:

 

Det följande visar att Ip är det enda rationella, att Ip’ under alla omständigheter är irrationellt:

 

Gäller Ip, så gäller Ip, i enlighet med Ip:

 

Ip=Ip; Ip.

 

Gäller Ip’, så gäller inte Ip’, i enlighet med Ip’:

 

Ip’≠Ip’; Ip’.

 

Tre möjligheter följer på det senare:

 

1) Ip’=Ip.

 

2) Ip’≠Ip,Ip’.

 

3) Ip’=Ip’.

 

I 1 är Ip’ alltså Ip:

 

Ip gäller; 1.

 

I 3 är Ip’ trots allt Ip’, vilket förutsätter Ip:

 

3) Ip’=Ip’; Ip.

 

Vilket betyder att Ip mer fundamentalt än Ip’ gäller:

 

Ip är den fundamentala principen; 3.

 

I 2 är Ip’ varken Ip eller Ip’. Något tredje alternativ Ip^, så att säga bortom både Ip och Ip’, finns rationellt inte att definiera, vilket (utan att förekomma analysen (T1)) kan definieras:

 

Ip^=Intet.

 

Givet detta handlar 2 om att både Ip och Ip’ kan gälla:

 

2) Ip och Ip’ kan gälla.

 

Om Ip och Ip’ gäller på en och samma gång för ett t, så gäller (rationellt) simpliciter Ip’ för t:

 

I) Antingen gäller Ip, eller så gäller Ip’ (för t):

 

Ip=Ip; Ip.

 

Ip’≠Ip’; Ip’.

 

Det senare vilket givet I betyder att Ip gäller, och sammantaget att:

 

Ip gäller; 2.

 

Ip gäller sålunda, rationellt sett, i 1 och 2, och fundamentalt i 3, eller med andra ord åtminstone fundamentalt, och det för alla t (givet 1–3):

 

KT) Ip gäller fundamentalt för alla t.

 

Tolkningen av KT, är att t möjligen, eventuellt är något annat t=t’. t finns där för handen, men kan kännas behöva revideras, vilket kan definieras:    

 

Ip’’) t@t’; Ip.

 

Hursomhelst är t=t i enlighet med KT det primära M har att utgå ifrån i ett (eventuellt) kunskapssökande. Om t eventuellt är något annat t=t’ är en sekundär fråga, erfarenheten, sökandet, analysen med grund i t får (söka) besvara:

 

M börjar ett kunskapssökande i t(=t), och reviderar/ersätter eventuellt t, när M så finner det påkallat (eller om det sker obemärkt), med t’(=t’):*

 

Ip är fundamentet för kunskap; KT, Ip’’.

 

I enlighet med Ip gäller avslutningsvis i detta avsnitt:

 

Kp) t≠t’.

 

Kp (Kontradiktionsprincipen) är evident givet Ip, eftersom t=t; Ip: t≠t’; t’≠t, Ip.

 

__________

* Här kan det frågas om t kontinuerligt eller diskontinuerligt/diskret (hoppvis) övergår i t’? I enlighet med den vidare analysen, primärt i avdelningen: Empiriska fenomen, handlar det på grund(/mikro)nivå om ”hoppande” partiklar vilka definierar t. Så i den meningen handlar det om ”diskreta” övergångar. En analys vilken är matematisk, på sitt sätt dock intuitiv, trots kontradiktorisk matematik (se vidare primärt avdelningen Matematik).

 

Mer allmänt matematiskt kan det också enkelt visas att övergångarna måste vara diskreta:

 

Antag att t gäller i (tidpunkt) p och t’ i (tidpunkt) p’. Vidare gäller matematiskt i enlighet med t3 att (p]=dp, där dp