DEN

RATIONELLA/FUNDALLOGISKA VÄRLDEN

ELLER E-TEORIN

(Schematisk Världsteori)

 

 

MATS HANSSON

 

 

 

 

 

 

Förord

 

Detta är en rationell/rationalistisk/förnuftsmässig, eller fundallogisk teori,* vilken definierar Världen från grunden. En ontologisk ambition konventionell logik allmänt inte kan hävdas äga. Den inser allmänt inte riktigt den kunskapsteoretiska konsekvensen, att den per se definierar en världssyn. Den ser sig mer som ett verktyg för att ställa upp giltiga argument, i de olika vetenskapsgrenarna. Att detta verktyg per se bygger eller definierar ”huset”, inses allmänt inte. Mer rigoröst, existerar ”huset”, eller den utvecklingsbara teorin, immanent i ”verktyget”, eller mer specifikt förstås i de logiska definitionerna. Särskilt de första, vilka antas, vilka brukar kallas axiom. Redan i till exempel antagandet att x=x ligger immanent en hel världssyn, ett helt ”hus” förborgat. Ett faktum vilket kan hävdas följa som ett korollarium till denna teori. Men det finns undantag. K. Gödel till exempel,** är en modern logiker, vilken drar existentiella slutsatser utifrån (konventionell) logik, vilket något kommer att återkommas till.

 

Abstraktionsnivån är hög i denna text, men det är svårt se det kunna vara på annat vis, för stringensens skull. Det är (alltså) frågan om existentiell grundteori.

 

__________

* ”Fundallogisk”, för att särskilja denna teori från konventionell logik, även om dessa två teorier äger mycket gemensamt, men oäven oerhört fundamentala skillnader, vilket E-teorin i själva sin definition kommer att visa på. T0-teoremet definierar den mest avgörande skillnaden, mer specifikt.

 

** Se till exempel: Kennedy, Juliette, "Kurt Gödel", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/goedel/>.