Referenser

 

Föreliggande text, vilken knappast går att fördjupa ytterligare, den beskriver verkligen (den rationella) grunden, bygger på primärt:

 

Fundallogik, Mats Hansson; Nomen Förlag (2019)

 

Tillägg till Fundallogik, Mats Hansson; Nomen Förlag (2020)

 

Som finns här:

Vulkan

 

Texter vilka inte riktigt nått lika djupt som föreliggande text, dessa skrifter nyttjar särskilt Lp, eller Fp som den kallas där, Lp som inte nyttjas i huvudanalysen av denna text. Resultaten är dock i princip desamma, eftersom jag redan då insåg den formalistiska problemati-ken, särskilt rörande Lp. Men ändå valde att nyttja Lp, vilket jag senare insåg var onödigt, ja, rentav felaktigt, även om Lp i de specifika fallen det rör, inte för fel (se särskilt vidare Appendix II).

 

Sedan nyttjas konventionella tecken/symboler, vilka inte förklaras fullt ut i texten alla gånger, men normalt har gängse tolkning, kanske primärt med undantag för =, vars tolkning mer rigoröst gås igenom i fotnot ^ i avsnittet: Elementära principer ( betyder förstås ”inte =”).

 

Några andra symboler, varav någon initialt kanske kan orsaka huvudbry utan påföljande förklaring:

 

”;”=[givet, ”under villkor av”, kan mer allmänt också symbolisera något upprepat (med ändrade ord)]; ”,”=eller.

 

”|”=[givet, ”sådan(t) att”, ”under villkor av”].

 

”:”=[®, ”(vilket) ger(/definierar, kan definieras)”, ”så följer (ytterligare (”nu kommer något ytterligare”))”, följande].

 

{x} ska här normalt utläsas klustret av x, vilket ibland även kan tolkas som ”mängden av x”. Denna skrift definierar ingen mängdteori, förutsätter heller ingen mängdteori, utan sådan är en senare fråga, även om visst i denna text definierar embryot till mängdteori.

 

Î=tillhör.

 

Ï=[tillhör inte].

 

¦(x)=[funktion av x].

 

®=[om, så, eller faktiskt helt enkelt ”ger”].

 

«=[”ger” åt båda hållen].