Lite specifik matematik

 

För att lite visa på fundallogiken (E-teorins logik) i relation till matematiken, så definieras:

 

D1) 1+1+1+..+1(m)=m; m=1,2,3,4,..,max(m).

 

Givet Up är 1+1+1+..+1(m)=1, så D1 måste alltså antas i strid mot Up, så att säga utanför E-teorin. Vilket återigen visar att matematiken är kontradiktorisk (i strid mot E-teorin, den fundamentala (rationella) (fundal)logiken). Men D1 är intuitiv, särskilt om ettorna ses som punkter (t6). Och alltså m punkter definierar talet m.

 

Givet D1 och Fp gäller:

 

n(1+1+1+..+1(m))=nm.

 

I analogi med Dp gäller:

 

D1.1) n(1+1+1+..+1(m))=n+n+n+..+n(m)=nm.

 

Vilket är intuitivt, testas det med faktiska tal, så stämmer det i testfallen, med vilket D1.1 induktivt kan antas gälla generellt, åtminstone för finita tal n och m, och vilket således både definierar en distributiv princip, och multiplikation (n m gånger).

 

Ytterligare en definition, i strid mot Up (m-m=m i enlighet med Up):

 

D2) m-m=0.

 

Tolkningen av detta givet E-teorin är att m exklusive m är Världen, alltså eftersom 0=E, vilket faktiskt är intuitivt:

”Raderas” något återstår Världen likafullt, vilket E-teoretiskt gäller både för specifika fenomen e som för Världen per se (E) givet T1.

 

Givet D2 och Fp gäller:

 

n(m-m)=n0, vilket primärt givet t2 ger:

 

D2.1) n0=0.

 

Om n0>0, så definieras något större än Världen E=0, vilket strider mot t2.

 

Detta visar då på hur matematisk definition kan gå till givet E-teorin. Något revolutionerande kommer inte ur detta. Definieras i enlighet med konventionell matematik, så följer också konventionell matematik. Den enda skillnaden ligger eventuellt i tolkningen av matematiken, vilken i och för sig kan vara nog så viktig. Alltså om matematiken tolkas mot bakgrund av E-teorin, eller mot någon annan bakgrund. En E-teoretisk tolkningsbakgrund, vilken kan göra vissa matematiska definitioner och resultat ointuitiva. Vilka därför snarare bör förkastas, än behållas, alltså förutsatt att E-teorin antas giltig, vilket den rationellt grundläggande alltså måste antas vara givet Up.

 

 

 

EMPIRISKA FENOMEN

 

Inledande definitioner

 

Att E(=0; t1, t6) är en icke-utsträckning (utan position), definierar E vara tomrum/vakuum:

 

E=vakuum.

 

Mer kompakta fenomen, e, definieras följdenligt vara något mer än en icke-utsträckning:

 

ep.

 

Vad gäller E, gäller i enlighet med T1:

 

Ø E äger varken uppkomst eller fullbordan.

 

För e existerar det fyra möjligheter:

 

1) e äger varken uppkomst eller fullbordan: Genuint eviga e.

 

2) e äger uppkomst men ingen fullbordan.

 

3) e äger ingen uppkomst men fullbordan.

 

4) e äger både uppkomst och fullbordan: Ändliga e.

 

En e-uppkomst/skapelse sker givet E och T1 i E, genom att E lokalt (vakuum)kontrakterar. Lokalt, för att t2 inte ska brytas, E genom global kontraktion bli ett e:

 

Ø Skapade e skapas genom lokal kontraktion i E.

 

Om e skapas måste det givet T1 föregående denna skapelse existera åtminstone en möjlighet för e. Denna möjlighets material är givetvis själva vakuumet, men det måste finnas något ytterligare också i denna möjlighet, vilket specifikt bestämmer vad vakuumet i sin omvandlingsprocess utfaller i för sorts (materialiserade) e(p), och vilket vidare bestämmer vad materialiserade e kan skapa(/bygga).

 

Givet erfarenheten existerar det begränsningar för vad (materiella) e kan skapa eller göra. Begränsningar vilka är definierade av de möjligheter vilka existerar, vilka definieras e*, och vilka givet T1, givetvis inte kan uppkomma ur, eller övergå i Intet:

 

e* är genuint eviga.

 

e* existerar sålunda assimilerat med E, och kan endast ”skådas” genom materiella e. Genuint eviga e är genuint evigt materialiserade e*. Möjligheten för sådana e, nämligen då 1, undersöks närmare i särskilt avsnittet Ändlighet, i vilket även 2-4 analyseras.

 

 

me

 

E definieras i enlighet med t2 bestå av minsta volymer moe:

 

E=∞’moe.

 

Förutsatt att det existerar skapelse i E (ett antagande, märk väl, vars relevans den vidare analysen i någon mån söker bekräfta), så är det följaktligen moe vilka assimileras, eller fusionerar, pressas ihop, i kontraktioner, och skapar e, särskilt minsta e=me:

 

me={moe|moeÎme}.

 

me antas också vara volymer, eftersom volymer kan skådas ur alla vinklar, vilket inte är möjligt (ens med det starkaste mikroskop) för icke-utsträckningar (utan position), punkter, kurvor och ytor. Och något vilket inte kan skådas, om än så endast ur någon vinkel, existerar materiellt inte. Det är simpliciter absurt att om endast vakuum skådas anta detta vakuum vara ett (materiellt) e.

 

Det vilket materiellt inte kan skådas, men ändå ”ses” är något rent abstrakt, något blott tänkt, något vilket så att säga endast existerar i huvudet. Detta tänkta kan definiera ett e* vilket kan materialiseras, alltså kan bli ett materiellt e, detta till skillnad från (följdenligt) immateriella, endast tänkta e, vilka inte kan materialiseras bortom det blott tänkta (även om de per se är materiella i enlighet med denna Up-teori). e* vilka givetvis även kan existera utan att behöva vara tänkta, tänkta på, utan vilka blott existerar assimilerat med vakuumet, för att någon gång kanske materialiseras, till M:s stora förvåning kanske.  

 

Matematiskt är minsta volymer tetraedrar:

 

v=min[d(p,y)]; pÏy, y=min[d(p,dp)]; pÏdp, dp=min[d(p,p’)].

 

Om me är så ”skarpskurna” entiteter lämnas öppet, även om så intuitivt knappast är fallet.

 

Per definition av me, som minsta e, övergår de till moe om de klyvs eller sönderfaller, när de ”fullbordas”:

 

Ett stabilt me antas (komprimerat) bestå av x moe. Ett annat stabilt me=me’ antas bestå av x+1 moe. me’ fullbordas, per definition som minsta e, när ett moe avsöndras, och me’ följaktligen består av x moe. Alltså av samma mängd moe som me består av, me som alltså är stabilt, vilket preliminärt antas betyda:

 

Ø me är alla lika, de består av samma mängd (hoppressad) moe, och äger alla exakt samma egenskaper.

 

Mer rigoröst måste här frågas om exakt samma mängd moe/vakuum, komprimerat till (olika) me (i olika positioner), kan äga olika egenskaper, i enlighet med e*? Det kan uteslutas att olika e* medvetet fördelas till me, att e* medvetet fördelar sig självt till olika me, utan sådan fördelning sker i så fall slumpmässigt: Olika e* kan materialiseras i kontraktionsprocessen vilken skapar me. Det är inte uteslutet att kontraktionsprocesser kan vara olika, särskilt kraftigare eller svagare, och att egenskapsmässigt olika me kan vara utfallet av det. Men det är ändå frågan om vakuum i grunden, vakuum som är substansen som skapar me. Vilket intuitivt gör det väldigt svårt att se olika me kunna bli utfallet av vakuum-kontraktioner, hur kraftiga eller svaga de än antas vara:

 

Ø me är alla identiska, förutom till position.

 

I enlighet med erfarenheten måste me kunna attrahera, ”limma ihop” sig med andra me för att kunna bilda större (aggregerade) e, och det sker effektivast om me inte på en och samma gång också repellerar (stöter ifrån sig andra me), eller för den delen också är neutrala. Krafter vilka givet Up inte kan vara på samma ställe på/i me, utan då i så fall på olika ställen på/i me, vilket genast gör me komplexa/komplicerade, vilket me antas inte vara:

 

Ø me äger endast attraktionskraft.

 

Det är väldigt ointuitivt att me, som minsta beståndsdelar, skulle vara närmast små datamaskiner, vilka kan skifta från den ena egenskapen till den andra, vilket sålunda utesluts:

 

Ø me är okomplicerade entiteter.